Redovisning

Förteckning  

Vid ett ärendes början ska en förteckning lämnas in som visar huvudmannens eller den omyndiges tillgångar och eventuella skulder vid förordnandedagen. Kontobesked som visar vilka konton som är överförmyndarspärrade ska bifogas.

Årsräkning  

I normalfallet är det kalenderåret som gäller som redovisningsperiod. Före den 1 mars varje år ska varje ställföreträdare skicka in en årsräkning avseende förvaltningen under föregående år.

Denna skyldighet omfattar

  • Gode män
  • Förvaltare
  • Förmyndare vars barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp
  • Förmyndare vars barns tillgångar står under särskild överförmyndarkontroll
  • Förmyndare vars barn äger fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • Särskilt förordnad förmyndare

Årsräkningen ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året. Blanketter skickas från överförmyndarnämnden i början av året.Utöver den ekonomiska redovisningen ska en redogörelse för hur ställföreträdaren har sörjt för huvudmannens person lämnas in. Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikationer

Sluträkning

Då uppdraget som godman/förvaltare upphör ska gode mannen/förvaltaren inom en månad lämna in en sluträkning. Sluträkningen avser tiden från årets början eller om förordnandet skett under året, från detta datum fram till dess uppdraget upphörde. I övrigt gäller samma regler som vid årsräkning.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-02-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se