Gode män och förvaltares uppdrag

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag omfattar att bevaka huvudmannens rätt och/eller förvalta dennes egendom och/eller sörja för dennes person. Ett uppdrag kan således vara begränsat. För att få veta vilket uppdrag den gode mannen har kan man vända sig till kommunens överförmyndare/överförmyndarnämnd.

Bevaka rätt - vad innebär det?
Uppgiften som god man/förvaltare att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen dels i vardagssituationer, dels i frågor där huvudmannen ska få ett arv eller sälja sin bostad. Syftet är att se till att huvudmannen inte missgynnas.

Exempel på uppgifter:

 • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
 • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid överklagande av beslut
 • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
 • ansöka om bostadsbidrag
 • inhämta överförmyndarens tillstånd att sälja en bostad.

Bevaka rätt i dödsbo
Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltaren företräda honom/henne på olika sätt. Det handlar bland annat om medverkan vid bouppteckning, om godkännande av bouppteckning och arvskifteshandling och att få överförmyndarens godkännande av arvsfördelningen.
 
Fastighet, tomt- och bostadsrätt
Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen/förvaltaren och godkännas av överförmyndaren. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas eller hyras, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas/intecknas för ett lån etcetera.

 


Förvalta egendom - vad innebär det?
Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det handlar dels om vardagsekonomi dels om förvaltning av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.

Exempel på uppgifter:

 • ta hand om huvudmannens pension och bidrag
 • betala räkningar
 • lämna fickpengar
 • förvalta huvudmannens tillgångar
 • deklarera
 • sanera eventuella skulder
 • inhämta överförmyndarens tillstånd vid omplacering av tillgångar med mera

Redovisning
Som god man/förvaltare är man enligt lag redovisningsskyldig när det gäller förvaltning av egendom.

Sörja för person - vad innebär det?
Uppgiften att sörja för person varierar men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Detta sker genom att man som god man/förvaltare:

 • har regelbundna kontakter med huvudmannen själv, med boende, vårdpersonal, hemtjänsten med flera
 • vid behov tar initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning fritidsverksamhet med mera.

Att sörja för person innebär däremot inte att den gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen eller handla mat regelbundet. Uppgiften är att se till att huvudmannen har en bra omvårdnad och ett bra boende. Om det inte är så ska den gode mannen/förvaltaren ta initiativ till förändringar.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2012-01-16

Kontakt

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se