Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

En försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt får enligt föräldrabalkens bestämmelser inte ske utan överförmyndarnämndens samtycke.

Det är endast ställföreträdaren (god man eller förvaltare) som kan ansöka om överförmyndarens samtycke till en försäljning enligt ovan. Bank eller fastighetsmäklare eller någon annan utomstående företräder inte den enskilde och har därför ingen behörighet att ansöka om aktuellt samtycke.

Följande handlingar ska inkomma till nämnden innan beslut fattas:
 

  • Ansökan om försäljning ska vara undertecknad ställföreträdaren och i ansökan ska skälen noga anges till försäljning så att överförmyndarnämnden kan göra den lämplighetsprövning som är syftet med prövningen. Uppgift om var huvudmannen har sitt nya boende ska även uppges. Om den omyndige/huvudmannen inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel han/hon äger.
  • Om ansökan avser ett omyndigt barn ska personbevis där det framgår vilka som är vårdnadshavare för barnet bifogas ansökan.
  • Om den omyndige fyllt 16 år krävs hans/hennes skriftliga medgivande till åtgärden. Detsamma gäller den som har god man/förvaltare. Kan huvudmannen inte ge sitt samtycke på grund av hälsoskäl ska detta intygas av läkare, kurator eller annan med kompetens att bedöma detta. Om den enskilde på grund av  hälsoskäl inte längre klarar av att bo kvar i sin fastighet eller bostadsrätt eller nyttja den på annat sätt, bör en läkare eller annan med kompetens att bedöma detta intyga att så är fallet. Om huvudmannen inte önskar yttra sig ska detta framgå av ansökan.
  • Make/sambo och närmaste släktingar ska också lämna in ett yttrande över försäljningen. Med närmast anhörig avses barn eller om huvudmannen är omyndig, dennes föräldrar. Finns inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuella syskonbarn att anses som närmaste släktingar. Adresser till de närmast anhöriga ska alltid uppges. Yttrandet behöver bara begäras in om det kan ske på ett smidigt sätt och, som föräldrabalken uttrycker det, utan betydande tidsförlust. Om ställföreträdaren finner att yttrande därav inte kan tas in bör en förklaring om skälen därom lämnas med ansökan. Det ska framgå av ansökan vilka anhöriga som ställföreträdaren berett tillfälle till yttrande. Anhöriga har dock ingen vetorätt utan bara rätt att uttrycka sin åsikt. Även om de motsätter sig åtgärden eller inte hörs av kan ställföreträdaren gå vidare med sin ansökan.
  • Köpekontrakt, både original och kopia (kopian behålls av överförmyndarnämnden). Köpekontraktet ska vara undertecknat både av säljare och av köpare. Observera att kontraktet bör innehålla en klausul om att försäljningen endast är giltig under förutsättning av att överförmyndarnämnden godkänner detta.
  • Senaste taxeringsbevis för fastigheten eller tomträtten samt ett gravationsbevis som visar hur fastigheten är belånad.
  • Värderingsutlåtande från ett oberoende värderingsinstitut eller mäklare. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader — deras utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer med mera).
  • Om säljaren är ett dödsbo måste bouppteckning lämnas med där det framgår vilka personer som är dödsbodelägare samt deras samtycke till försäljning alternativt fullmakt given till person att företräda personen i fråga vid försäljning.

Tillfällig god man kan behövas


Om huvudmannen och ställföreträdaren har gemensamma intressen i fastigheten/bostadsrätten ska en utomstående god man förordnas inför transaktionen. Begäran om sådan god man görs hos överförmyndarnämnden.

När försäljningen är klar


När försäljningen är godkänd av överförmyndarnämnden och därefter genomförd ska bevis för att köpeskillingen är insatt på huvudmannens/dödsboets konto i bank insändas till nämnden. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in. Köpeskillingen ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.

Flyttning och städning


Om huvudmannen flyttar ska ställföreträdaren ombesörja flyttning, städning och rengöring av lägenhet och vind/källare. Detta innebär dock inte att det är ställföreträdaren själv som ska utföra sysslorna. Ibland kan det dock vara så att ställföreträdaren måste hjälpa till på grund av olika orsaker. Ta kontakt med överförmyndarnämnden för rådgivning vad som gäller i det enskilda fallet. Om huvudmannen saknar tillgångar till att finansiera en flytt och flyttstädning kan man ansöka om bidrag hos socialförvaltningen. Detta ska göras innan flytten påbörjas.
 
Glöm inte säga upp hyreskontrakt i god tid liksom abonnemang på el, vatten och telefon.
 
I samband med avveckling av lägenheten ska ställföreträdaren göra en flyttanmälan till skatteverket eventuella fordringsägare med flera.
Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-01-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se