Dödsboförvaltning - om anhörig till huvudmannen avlider

Om en huvudman har del i ett dödsbo ska ställföreträdaren (god man/förvaltare) vårda dennes rätt i boet. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av huvudmannens egendom också gäller vid dödsboförvaltning.
 
Ställföreträdaren ska se till att bouppteckning sker senast tre månader efter dödsfallet och att den lämnas till skattemyndigheten för registrering. I samband med bouppteckning kan ett testamente läggas fram. Ställföreträdare ska då ta del av detta för huvudmannens räkning och vid behov göra förbehåll för dennes laglott. Det är ställföreträdarens skyldighet att se till att tillgångarna i dödsboet tas upp till marknadsvärde och att arvslotten för huvudmannen är korrekt uträknad.
 
Observera att en ställföreträdare inte får avstå från arv eller testamente för huvudmannens räkning.
 
En dödsboutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo om det finns mer än en delägare i boet och det inte finns någon make till den avlidne. Bodelning och arvskifte ska förrättas så snart som möjligt.

Överförmyndarnämndens samtycke


För både bodelning och arvskifte krävs samtycke av överförmyndarnämnden. Blankett för ansökan om samtycke hittar du till höger i menyn och på blankettsidan.
 
Följande handlingar ska sändas till överförmyndarnämnden:
 
  • Ansökan om samtycke
  • Arvskiftes- och bodelningshandling i original och bestyrkt kopia, skifteshandlingen måste vara undertecknat av ställföreträdaren för den omyndiges/huvudmannens räkning och samtliga övriga dödsbodelägare innan det inges till överförmyndarnämnden. Om huvudmannen är ensam dödsbodelägare, behöver som regel inte en arvskifteshandling enligt ovan lämnas in. Då kan det räcka med en enkel redovisningshandling av förvaltningen av dödsboet från dödsdagen fram till att dödsboet är överfört till huvudmannen.
  • Kopia av den inregistrerade bouppteckningen jämte eventuellt testamente om detta inte ingivits till nämnden tidigare.
  • Kopia på redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från dödsdagen fram till skiftesdagen.
  • Värderingsutlåtande för fastighet, tomträtt, bostadsrätt, värdefullare lösöre.

Tillfällig god man kan behövas


Om ställföreträdaren och huvudmannen är delägare i samma dödsbo behövs en tillfällig god man. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndarnämnden. För-slag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas.

Redovisning av arvsskiftet


Efter att överförmyndarnämnden samtyckt till arvsfördelningen återsändes arvskiftet till dig samtidigt med en begäran om bevis på att arvet överförts till huvudmannen. Utbetalning ska ske till ett överförmyndarspärrat konto.

Skifteshinder


Om dödsboet inte avslutas inom sex månader efter bouppteckningen måste ställföreträdaren lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren om anledningen till detta. Sådan redogörelse ska därefter och fram till skifte ha skett eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts, lämnas var sjätte månad.
Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2011-11-01

Kontakt

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se