Arvode

Som ställföreträdare har du rätt att få ett skäligt arvode för det arbete du lägger ned i uppdraget. Uppdraget som god man eller förvaltare är i grunden ett ideellt uppdrag. Det innebär att arvodet aldrig kan komma att motsvara den faktiska arbetsinsats som läggs ned.

Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode. Bestämmelserna om arvode återfinns i 12 kap 16 § föräldrabalken.

Vem står för arvodet? 

Huvudregeln är att huvudmannen själv ska stå för arvodeskostnaden om han eller hon har bruttoinkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller en förmögenhet som överstiger 2 prisbasbelopp. (117 925 kr respektive 89 000 kr i 2013 års prisnivå). I arvodeskostnaden ingår arvodet till ställföreträdaren, kostnadsersättning och sociala avgifter.

När ställföreträdaren har lämnat in årsräkning och överförmyndarnämnden granskat redovisningen bestäms huruvida huvudmannen eller kommunen ska betala arvodeskostnaden utifrån de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som redovisats i årsredovisningen. Om huvudmannen inte behöver betala arvodeskostnaden är det kommunen som står för kostnaden för arvodet.

Beräkning av arvodesgrundande förmögenhet

Om summan av förmögenheten överstiger två prisbasbelopp får huvudmannen betala arvodet med den del som överstiger 2 prisbasbelopp. Fastigheter och bostadsrätter räknas inte in i förmögenheten om de utgör huvudmannens bostad. Fritidsboenden med mera räknas normalt in i förmögenhetsvärdet.

Beräkning av arvodesgrundad inkomst

Överstiger summan av bruttoinkomsterna 2,65 prisbasbelopp får huvudmannen betala arvodet med den del som överstiger 2,65 prisbasbelopp.
 
Inkomster som räknas in i den arvodesgrundande inkomsten
Arbetsinkomster (brutto)
Pensioner (brutto)
Sjukpenning (brutto)
Livränta (brutto)
Utdelning (brutto)
Ränta (brutto)
Gåva
Arv

Inkomster som räknas bort från den arvodesgrundande inkomsten
Barnbidrag
Bostadsbidrag/Bostadstillägg
Handikappersättning
Habiliteringsersättning
Försörjningsstöd
Fondmedel
Sålda värdepapper
Försäkringspengar
Skatteåterbäring

Hur betalas arvodet ut?

Överförmyndarnämnden betalar från och med 2011 ut arvode till samtliga ställföreträdare.

Ska huvudmannen själv stå för arvodet enligt ovan skickas ett arvodesbeslut till ställföreträdaren tillsammans med den granskade årsredovisningen. Sedan skickas en faktura till huvudmannen på den del denne ska betala enligt beslutet.

För de huvudmän som själva ska stå för arvodet men som inte kan betala hela arvodet på en gång finns möjlighet att upprätta en avbetalningsplan med kommunen.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-02-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se