God man och förvaltare

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (dvs. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

En god man och en förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot en persons vilja utan är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan förordnas utan huvudmannens samtycke. En förvaltare utser man åt en person som är oförmögen att vårda sig själv och/eller sin egendom.

Tre huvuduppgifter för god man/förvaltare

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Uppdraget innebär oftast tre huvuduppgifter:

  • Förvalta egendom
  • Bevaka rätt
  • Sörja för person

Gemensamt för godmanskap och förvaltarskap är att någon helt eller delvis är oförmögen att tillvarata sina intressen och företräda sig själv. Det kan bero på olika anledningar och förekommer i mycket olika sammanhang. Det kan vara fråga om omyndiga, människor som är bortavarande och — vilket förekommer i det stora flertalet av fall — personer som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

God man

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen.

Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. En person kan få hjälp med att sköta sina angelägenheter via fullmakt eller "egnamedelförvaltning" hos socialtjänsten. Andra alternativ kan vara bank- och advokattjänster, boendestöd och kontaktperson.

Förvaltare

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man. En person som dessutom är "ur stånd att vårda sig och sin egendom" (11 kap 7 § FB) kan få en förvaltare förordnad för sig.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas. Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens.

Den som får förvaltare kallas huvudman och förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. Huvudmannen har dock rätt att sluta avtal om tjänst eller annat arbete och rätt att råda över vad han tjänat genom eget arbete. Tingsrätten kan dock även inskränka denna rättighet om det är nödvändigt.

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att vidta åtgärder och förvaltaren agerar på eget ansvar för huvudmannens räkning. Om förvaltaren handlar utanför sitt förordnande blir rättshandlingen ogiltig och förvaltaren kan bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man.

Om huvudmannen vidtar en åtgärd utan samtycke av förvaltaren är detta att jämföra med att en underårig person handlar utan förmyndarens samtycke. Det innebär att ett avtal inte blir bindande om förvaltarens samtycke inte finns och att den med vilken huvudmannen ingått avtal kan bli tvungen att avvakta sådant samtycke.

När det gäller huvudmannens personliga angelägenheter, frågor som rör boende och vård, bör huvudmannen själv få bestämma även om förvaltarens synpunkter inhämtas. Överförmyndarnämnden ska årligen pröva om förvaltarskapet ska kvarstå eller inte.

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Förvaltarskapet ska om möjligt begränsas, men innebär ofta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-01-08

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Mer information

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se