Information om fullmakt som alternativ till godmanskap

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat liknande förhållande och som behöver hjälp med att till exempel förvalta sin egendom kan i många fall vara berättigad att få ett godmanskap anordnat enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB). En förutsättning för godmanskap är dock att den enskilde verkligen har ett behov av god man. Vid bedömningen av om ett godmanskap ska anordnas ska ställning tas till om det finns andra, mindre ingripande metoder för att komma till rätta med den enskildes behov.

Om en hjälpbehövande vuxen förstår sin situation men inte klarar av (eller behöver hjälp med) att genomföra de uppgifter han eller hon har föresatt sig, kan ett utfärdande av en fullmakt vara en utväg. Fullmakter är sålunda ett alternativ till ett godmanskap. Många hjälpbehövande, som i sig uppfyller kriterierna för godmanskap, kan på det sättet undantas från kretsen av personer som bör förses med ett legalt ställföreträdarskap, om de redan har eller kan peka ut någon att med stöd av fullmakt utföra de sysslor som en god man skulle kunna bistå med.

Skillnader mellan ett fullmaktsförfarande och ett godmanskap

En fullmakt är en privaträttslig handling och kan utfärdas utan inblandning från myndigheter. Fullmakten kan omfatta det fullmaktsgivaren önskar och den kan återkallas om den missbrukas. Ett godmanskap innebär en myndighetstillsyn och kan endast utformas enligt vissa bestämda regler som är angivna i lag.

Vid ett godmanskap begränsas företrädarens möjlighet att handla för den enskildes räkning då vissa åtgärder kräver överförmyndarens samtycke. En fullmakt styrs helt av fullmaktsgivaren som själv kan bestämma vilka områden som fullmaktsinnehavaren skall få företräda fullmaktsgivaren. Utformningen på fullmakten blir helt avgörande för vilken rättshandlingsförmåga fullmaktsinnehavaren har gentemot fullmaktsgivaren. Det är därför av stor vikt att fundera kring vilken utformning fullmakten ska ha och vad man således är beredd att anförtro och någon annan person.

Det kan vara bra att ta en jurist till hjälp när en fullmakt ska upprättas för att säkerställa att fullmakten överensstämmer med fullmaktsgivarens önskemål.

Både en fullmaktsinnehavare och en god man ansvarar personligen gentemot uppdragsgivaren för hur deras uppdrag utförs och kan bli skyldig att ersätta skada som de orsakat genom att handla utanför sin behörighet. Att en fullmaktsinnehavare sköter sitt uppdrag och handlar inom ramen av sitt uppdrag kan dock bara fullmaktsgivaren själv och eventuellt personer i dennes närhet övervaka. Vid ett godmanskap sker tillsynen av överförmyndaren. Överförmyndaren är dock ofta beroende av att socialtjänst, sjukvårdsinrättning, anhörig etc. slår larm i det fall en ställföreträdare missbrukar sitt uppdrag.

För personen som avser att hjälpa en enskild är det en avsevärd skillnad mellan att vara förordnad som god man eller att vara fullmaktsinnehavare. Vid ett godmanskap föreligger generellt en redovisningsskyldighet till överförmyndaren, vilket innebär att huvudmannens samtliga tillgångar, inkomster, utgifter och skulder ska styrkas med underlag (saldobesked, fakturor, kvitton etc.). Man är som god man skyldig att föra löpande räkenskaper och årligen komma in med en årsredovisning till överförmyndaren (ifall "förvalta egendom" ingår i uppdraget). Det finns som tidigare nämnts även ett flertal rättshandlingar som kräver överförmyndarens samtycke vilket medför att gode mannen måste ansöka till överförmyndaren innan han eller hon vidtar åtgärder i sitt uppdrag. Det kan ofta uppfattas som besvärligt av så väl den gode mannen som huvudmannen (den som har god man).

Vid ett fullmaktsförfarande kan fullmaktsgivaren själv bestämma vilken rättshandlingar som fullmaktsinnehavaren får företa samt om fullmaktsinnehavaren skall redovisa för sitt uppdrag. Ett fullmaktsförfarande upplevs således av många som mindre byråkratiskt eftersom det är fullmaktsgivarens vilja som styr och inte bestämmelser i lag, som vid ett godmanskap.

Ersättning till fullmaktsinnehavaren kan bestämmas helt av fullmaktsgivaren medan överförmyndaren bestämmer ersättningen till gode mannen.

Ogiltighetsgrunder

Formellt föreligger vid första påseendet enligt svensk rätt inga inskränkningar i en persons rättshandlingsförmåga förrän personen i fråga ställts under förvaltarskap, oavsett om personen under en tid före förvaltarförordnandet varit t.ex. dement. Enligt lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning är emellertid ett avtal som någon har ingått under påverkan av psykisk störning ogiltigt (dvs. även om motparten var i god tro). Möjligheter att göra ogiltighet gällande finns även med stöd av avtalslagen, kanske framförallt enligt 31 och 36 §§. Det kan anmärkas att ogiltighetsreglerna i avtalslagen kan tillämpas såväl på fullmaktsförklaringen som på fullmaktsinnehavarens handlande.

Överförmyndarnämndens bedömning är således att en person inte kan ingå avtal med bindande verkan i större utsträckning än vad han eller hon förstår. En förutsättning för att en fullmakt således är giltig är att den som har utfärdat fullmakten förstår innerbörden av ett fullmaktsförfarande. Man måste således göra en bedömning utifrån den enskildes förmåga och vilja. I många fall kan det vara svårt att bedöma huruvida den enskilde har förmågan att utfärda en fullmakt, vid tveksamheter bör man inhämta läkarintyg för att bedöma den enskildes förmåga. Läkarintyget kan sedan vara ett bevis på att fullmakten är giltig.

Observera att det inte finns några formkrav på en fullmakt, en fullmakt kan således vara muntlig. En skriftlig fullmakt är dock att föredra för att kunna bevisa för utomstående att man är behörig att företräda den enskilde.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-09-05

Kontakt

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se