Föräldrar och förmyndare

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. Det finns två typer av förvaltning, fri och kontrollerad.

Skillnad mellan vårdnad och förmyndarskap

Föräldrabalken skiljer mellan vårdnad och förmynderskap. Vårdnad omfattar rätten och plikten att sörja för allt som angår barnets person samt att föresträda barnet i personliga angelägenheter. Förmynderskap avser förvaltningen av barnets egendom och befogenhet att företräda barnet i ekonomiska frågor.

Fri förvaltning

Huvudregeln i föräldrabalken innebär att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de själva hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas för fri förvaltning.

Den fria föräldraförvaltningen innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa". Det innebär dock inte att föräldrarna kan låna barnets pengar till egna syften. Föräldrar har försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar.

Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar. Det betyder att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning

Föräldrarnas fria förvaltning är begränsad och då tillämpas så kallad kontrollerad förvaltning. Det innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar.
I följande fall används kontrollerad förvaltning:

  • När värdet av ett barns tillgångar är högre än åtta prisbasbelopp, blir föräldrarna redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. En redovisning ska lämnas in varje år fram till den dag barnet blir myndigt.
  • När socialtjänsten upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett beloppets storlek, ska spärras hos bank.
  • Om barnet fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett basbelopp ska utbetalaren sätta in pengarna på spärrat konto hos bank.
  • Om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom eller bostadsrätt med mera. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även när barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna arvsfördelningen.

God man till barn

I följande fall måste ett barn få en tillfällig god man:

  • om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo
  • om barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
  • om en förälder ska låna barnets pengar
  • om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av överförmyndarnämnden.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2013-09-05

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se