Att ansöka om god man

Godmanskap anordnas för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

En god man måste alltid ha sin huvudmans samtycke när det gäller olika åtgärder medan en förvaltare själv får ansvaret, för den enskildes bästa, att sköta de uppgifter som ingår i uppdraget. God man eller förvaltare utses inte om det går att hjälpa en person på ett mindre ingripande sätt. Däremot kan godmanskap och förvaltarskap anordnas vid en enstaka händelse, till exempel för att bevaka rätt i ett dödsbo eller sälja en fastighet.

Behovet utreds

Som regel anmäls behovet av god man/förvaltare till överförmyndaren i form av en social utredning och ett läkarintyg (socialstyrelsens blankett ska användas). Kommer överförmyndaren fram till att hjälpbehovet inte kan ske på något annat sätt, påbörjas arbetet med att hitta en lämplig god man/förvaltare. Om ärendet gäller godmanskap ska huvudmannen samtycka. Om eventuell sjukdom gör att huvudmannen inte har möjlighet att lämna sitt samtycke, blir det en närstående som tillfrågas.

Därefter skickas ärendet till domstolen som fattar beslutet om att anordna godmanskapet/förvaltarskapet samt förordnar en god man/förvaltare.

Vem kan ansöka?

Ansökan om att få god man eller förvaltare lämnas hos tingsrätten och det vanligaste är att överförmyndarnämnden gör ansökan. Men ansökan och får även göras av den som ansökningen avser, om han eller hon fyllt 16 år, samt av hans/hennes make eller sambo och närmaste släktingar.

Använd gärna blanketten som heter Ansökan om god man till höger på sidan.

Vem beslutar?

Det är tingsrätten som fattar beslut om någon ska få en god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden fattar beslut i fråga om byte av god man eller förvaltare samt anordnande och upphörande av tillfälliga gode män enligt 11 kap 1-3 § föräldarbalken och god man enligt lagen om ensamkommande barn.

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-01-08

Kontakt

Överförmyndarkontoret har öppet:

Tisdagar 10.00 – 14.00
Kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är vi tacksamma om besök i möjligaste mån bokas i förväg.

Telefon: Överförmyndarkontorets handläggare nås via Vimmerby kommuns växel 0492-76 90 00

Hemsida
Överförmyndare i samverkan

Postadress
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Blanketter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se