Miljöskydd

Miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 1999 reglerar bygg- och miljönämndens tillsynsansvar bl.a. vad avser miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  

För att få bedriva miljöfarlig verksamhet i större omfattning krävs att företagen söker tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd lämnas av miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. I tillståndet ställs villkor på hur verksamheten får bedrivas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Oftast upprättas ett kontrollprogram där företagen åläggs att mäta hur stora utsläpp de har. Miljökontorets uppgift är att kontrollera att företagen följer sina villkor, kontrollprogram och de regler och lagar som finns för miljöskydd. De större företagen besöks av oss flera gånger per år. Inom Åtvidabergs kommun finns ett tiotal företag med tillstånd enligt miljöbalken.  

Mindre företag kan vara anmälningspliktiga vilket innebär att de innan de startar måste anmäla sin verksamhet till miljönämnden. Nämnden meddelar då råd eller föreläggande för att minska risken för miljöpåverkan. Inom kommunen finns cirka 50 företag/verksamheter med anmälningsplikt.  

De övriga företagen (200-300) som varken behöver söka tillstånd eller anmäla sin verksamhet får endast sporadiska besök, oftast föranledda av anmälningar från allmänheten.
 
I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) anges kriterierna när en verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig.

Tillsynen är avgiftsbelagd enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2018-03-23

Kontakt

Yasmine Dernelid
Miljöinspektör
0120-831 20

Ann-Sofie Westin
Miljöinspektör
0120-831 45

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se