Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Åtvidabergs kommun

Följande föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller från och med 1 januari 2014 inom Åtvidabergs kommun
(förordning 1998:899, Kf § 106 den 27 november 2013)

Inledande bestämmelser 1 §
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa.

Djurhållning 2 §
Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla 

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm

Tomgångskörning 3 §
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst en minut. Detta gäller dock inte

  • Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö
  • Om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Dispens 4 §
Miljönämnden får ge dispens från vad som gäller enligt §§ 2 och 3 i dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte föreligger.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 5 §
Dessa lokala föreskrifter trädde i kraft den 1 januari 2014. Beslut fattade med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.

Information
Sanktioner
I Miljöbalken finns reglerat vilka sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelse av dessa paragrafer.

Avgifter
Miljönämnden får ta ut avgift för prövningar av ansökningar om tillstånd och dispens samt för tillsyn enligt dessa föreskrifter utifrån den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2015-06-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se