Ventilation

Bristfällig ventilation kan innebära ohälsa
Dålig luft kan innebära olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Huvudvärk
Många personer skyller huvudvärk på dålig luft. Huvudvärk beror oftast inte på syrebrist eller för hög koldioxidhalt utan på lukter, trötthet, värme, hög ljudnivå, dålig belysning eller andra faktorer som leder till anspänning.¹

Lukt
Första kännetecknet på dålig luft är lukt. Den huvudsakliga föroreningskällan i en skola är personerna som vistas där. Vanliga källor är kroppslukt, parfymer, byggmaterial, maskiner, möbler och andra inredningsdetaljer. Det är bortförandet av de här lukterna som avgör ventilationsbehovet.² För att kunna ta bort lukterna bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning samt ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea.³ Lukt är svårt att mäta. Därför mäter man istället koldioxidhalt.

Koldioxid
Människor andas ut koldioxid. Koldioxid är inte giftigt i sig själv men förtränger luftens syre. Normal halt i utomhusluft är 300-400 parts per million (ppm). Människan märker inte av en hög koldioxidhalt förrän vid ca 5 000 ppm.4 Vid ett uteluftsflöde som anges ovan bör koldioxidhalten vid normal användning regelmässigt inte överstiga 1 000 ppm5. Om det trots det är högre än 1 000 ppm behöver ventilationen ses över då den inte ventilerar ordentligt där människorna vistas i rummet6.

Vem är ansvarig?
Fastighetsägaren har enligt BFS 2011:16 krav på sig att kontrollera att ventilationssystemet fungerar och bibehåller sin funktion. Detta kallas för OVK, Obligatorisk ventilationskontroll. Kontrollen och underhållet ska dokumenteras. Byggkontoret är ansvarig myndighet för kontroll av OVK.

Exempel på övriga områden gällande ventilation
· Inkommande smutsig luft
· Tillväxt av mikroorganismer på grund av fuktig luft
· Höga temperaturer
· Luftdrag från tilluftsdon och kallras från fönster
· Buller från fläktstyrda ventilationssystem9

1 http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/syre/ 2012-03-23
2 http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/luftfloden/ 2012-03-23
3 SOSFS 1999:25, Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation
4 http://www.av.se/teman/skolan/iskolan/ventilation.aspx?print=true 2008-09-04
5 SOSFS 1999:25, Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation
6 http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/koldioxid/ 2012-03-23

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02

Kontakt

Växel: 0120-830 00

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se