Luftvård

Luftkvalitén i Åtvidaberg är bra. Frisk luft utan skadliga föroreningar är en förutsättning för att människor och natur ska må bra. Luftföroreningar bidrar bland annat till försämrad hälsa hos människor och djur samt till övergödning och försurning.

Miljömål och miljökvalitetsnormer

För luftkvalitén finns bland annat miljökvalitetsmålet "Frisk luft " som innebär att vår hälsa eller djur, växter och kulturvärden inte får skadas. Målet är fastställt av riksdagen. Regeringen har utfärdat en luftkvalitetsförordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Den syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla de krav som ställs genom EU. De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. En miljökvalitetsnorm får inte överskridas.

Östergötlands luftvårdsförbund

Åtvidabergs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Förbundet är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar eller har intressen i luftvårdsfrågor. Östergötlands luftvårdsförbund bedriver övervakning av luftföroreningar och dess påverkan på miljön.

Inom Luftvårdsförbundet finns en fördjupad samverkan kring beräkning, mätning och kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. För beräkning används SMHI:s program Simair. I Åtvidabergs kommun genomförs varje år beräkningar av föroreningsnivåer för partiklar (PM 10) och kvävedioxid för en utvald gata, i vårt fall Bruksgatan. Enligt beräkningarna som görs finns ingen risk att miljökvalitetsnormen överskrids för något av dessa i Åtvidabergs kommun. Se ytterligare sammanställningar på www.öluf.se.

Kommunen har via samverkan mätt halten kvävedioxid på Bruksgatan och i barkgrundsnivå på Tilasplan 2011-2015. Mätningen gjordes med passiva provtagare under februari månad. Resultaten visar att Åtvidaberg ligger långt under MKN på 40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde.

Det här kan du göra


Välj ressätt
De flesta bilresor du gör är kortare än fem kilometer. Välj att cykla eller promenera istället för att ta bilen. Inne i stan går det många gånger fortare att cykla. Dessutom får du motion. Och slipper leta parkeringsplats.

Undvik tomgångskörning

I Åtvidaberg är det förbjudet att låta fordon gå på tomgång längre än en minut! Stäng av motorn så fort du har stannat. Förbudet mot tomgångskörning gäller även yrkestrafik.

Använd motorvärmare och gör det klokt
Använd motorvärmare så släpper du ut mindre föroreningar och får längre hållbarhet på bilmotorn. Dessutom minskar bränsleförbrukningen och du får en uppvärmd bil att sitta i.

  • Sätt på motorvärmaren cirka 30 minuter innan du ska iväg.
  • Använd motorvärmaren när temperaturen sjunker ned mot nollan.

Kom ihåg att miljövinsten försvinner när värmaren står på i mer än en timme, om det är mellan 0 och 15 grader kallt.

Välj en bränslesnål bil och alternativa drivmedel
För att minska belastningen på miljön kan du välja en liten och bränsleeffektiv bil. Det finns pengar att tjäna! Både försäkring och skatt är oftast dyrare på en större bil. Dessutom gynnas du ekonomiskt eftersom fordonsskatten är baserad på hur mycket koldioxid som fordonet släpper ut.

Fråga dig;

  • Behöver jag verkligen en stor bil?
  • Kan jag låna eller hyra bil när jag behöver lasta stora prylar?

Byt ut dubbdäcken mot friktionsdäck
Behöver du verkligen använda dubbdäck? De sliter hårt på asfalten och bidrar till att små partiklar virvlar omkring i luften på gatorna, som kan skada din hälsa.

Friktionsdäck (=odubbade vinterdäck) fungerar för det mesta lika bra på våra vintervägar.

Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2016-11-29

Länkar

Östergötlands luftvårdsförbund

Naturvårdsverket - luft

IVL - Svenska miljöinstitutet

Index över nya bilars klimategenskaper

SMHI

Socialstyrelsen

Arbets- och miljömedicin

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se