Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium. Kommunen har tillsyn över yrkesmässiga hygieniska verksamheter. En del av dessa måste du som verksamhetsutövare anmäla till kommunen.

Anmälan
Om du i din verksamhet använder skärande eller stickande verktyg med risk för blodsmitta är din verksamhet anmälningspliktig. Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, tatuering, kosmetisk tatuering/pigmentering, piercing och fotvård.

Minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten samt vilken typ av ventilation som finns i lokalen.

Anmälningsavgift
Kommunen tar ut en anmälningsavgift enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Om du inte gör en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift samt en avgift. Om ni är flera olika verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i samma lokal, måste ni göra separata anmälningar för era respektive verksamheter (blankett för anmälan finns under rubriken Blanketter till vänster).

Om du tar över en befintlig verksamhet eller gör ändringar av verksamheten eller om du skulle upphöra med din verksamhet bör du även anmäla detta till kommunen.

Krav på lokal
Bedriver du en hygienisk verksamhet så finns det vissa krav på den lokal som du bedriver din verksamhet i. Nedanstående punkter angående lokalens utformning och inredning bör du som verksamhetsutövare tänka på när du väljer lokal:

 • Lokalens takhöjd ska vara minst 2,4 meter och golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m².
 • Golv, väggar, tak och inredning ska vara av rengörbart material.
 • Handtvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar ska finnas inom fri väg och i anslutning till behandlingsplats.
 • Det ska finnas särskilt utrymme och plats för rengöring av utrustning. För de verksamheter som kräver desinficerad och steril utrustning bör ett separat sterilrum finnas.
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter och dessa ska vara försedda med handtvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Om lokalen har fler än fyra behandlingsplatser bör den ha separat personaltoalett och kundtoalett.
 • Det ska finnas ett förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
 • Det ska finnas ett städutrymme utrustat med utslagsvask samt varmt och kallt vatten.
 • Lokalen ska inte användas till annan verksamhet än den avsedda.

Ventilation
Grundkravet är ett uteluftsflöde om minst 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt och ett tillägg på minst 0,35 liter/sekund per m² golvarea. Fastighetsägare till hyresfastigheter ska regelbundet utföra så kallade
OVK-mätningar (obligatorisk ventilationskontroll). Kontakta ägaren till den fastighet där du bedriver eller har tänkt bedriva din verksamhet för att få ett protokoll från den senaste OVK-mätningen. Detta protokoll bör kunna uppvisas för miljökontoret vid tillsynsbesök.

Egenkontroll
Du som bedriver hygienisk verksamhet ska veta vilka risker som just din verksamhet kan ha på dina kunder och på miljön. Framför allt är det mycket viktigt att du är medveten om vilka risker för smitta, infektion och allergi som kan uppstå i verksamheten. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som du använder i din verksamhet.

Din egenkontroll ska vara ett ständigt pågående arbete som du som verksamhetsutövare noga ska planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra. Exempel på skriftliga rutiner som bör ingå i egenkontrollprogrammet:

 • Ansvarsfördelningen inom verksamheten
 • Rutiner för städning, rengöring och skötsel av lokalerna och utrustning, samt för kontroll av dessa åtgärder.
 • Intervall för funktionskontroll av steriliseringsutrustning
 • Förteckning över de kemiska produkter som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt.
 • Rutiner för kommunikation med kunderna, exempelvis skriftlig information om smittorisker, allergier, lämpliga skötselråd.

Ambulerande verksamheter
Om du bedriver en ambulerande verksamhet och inte arbetar i en specifik lokal, måste även den verksamheten anmälas till kommunen. Anmälan görs till den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring etc. Om du bedriver din verksamhet i olika kommuner, måste du göra en anmälan till varje kommun som du väljer att arbeta i.

Det är viktigt att du som bedriver en ambulerande verksamhet tänker på att det ställs lika höga krav på hygien, rengöring och skötsel av utrustning som för de som har en permanent lokal.

Rengöring av instrument
För att undvika infektioner eller smittspridning ska bästa möjliga teknik för rengöring användas. Stickande och skärande redskap ska vara sterila, eller av engångstyp.

I en piercing- eller tatueringsverksamhet där rörformiga instrument som tuber och rörformiga stansar används behövs en klass B-autoklav för sterilisering. B-autoklaven ska valideras på plats i lokalen vid installation. En uppföljande kontroll ska utföras varje år av en auktoriserad tekniker. Bruksanvisning som visar typ av autoklav och dokument som visar om validering är utförd ska visas upp för miljökontoret vid inspektion. En indikator/sticka ska köras med instrumenten i autoklaven vid varje sterilisering.

Om man använder en annan typ av sterilisator eller autoklav ska funktionen kontrolleras regelbundet. Det kan göras till exempel genom sporprov. Provresultatet ska sparas under minst två år och ska kunna uppvisas för miljökontoret vid inspektion.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se