Badvatten

Tillgången till vatten och bad, både utomhus och inomhus förgyller tillvaron för oss människor. Åtvidabergs kommun erbjuder många sjöar och platser för den som vill njuta av vatten.

Det är viktigt att vattnet håller god kvalitet för att undvika eventuella risker som kan innebära fara för hälsan. Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn på strand- och bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor. Tillsynen på bassängbaden innebär främst kontroll av verksamhetsutövarens egenkontroll.

På nationell nivå är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig myndighet för strandbaden och Folkhälsomyndigheten har det övergripande ansvaret för bassängbaden.

Strandbad
Återkommande under badsäsongen tas vattenprover vid strandbaden i kommunen. Provsvaren publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Där syns bland annat uppgifter om vattentemperatur, vattenkvalitet och algblomning vid strandbaden i alla Sveriges kommuner. Där finns även resultat från tidigare år.

Vattenkvalitet
Vattenkvaliteten vid badplatserna påverkas av många faktorer som exempelvis väder, strömmar och de potentiella källor till föroreningar som finns i området. Vanliga orsaker till försämrad badvattenkvalitet är olika smittor från djur och människor samt algblomning.

Vattenkvaliteten vid provtagningstillfället bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur hygienisk synpunkt. Bedömningen baseras på mängden tarmbakterier i vattnet. Om tarmbakterier påträffas finns också en risk att det förekommer sjukdomsframkallande bakterier i vattnet.

Man bör komma ihåg att ett enstaka provresultat inte ger en fullständig bild av vattenkvaliteten. Enstaka analyser ger dock en indikation på vattenkvaliteten vid provtagningstillfället. Vid försämrade resultat behöver badplatsen övervakas extra noga och eventuellt utredas vidare. Kommunen kan avråda från bad om det kan innebära risk för hälsan.

Information om hälsorisker vid strandbad finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Bassängbad
Bassängbad omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med bassängbad menas här en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, plaskdammar, badtunnor eller flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Bassängbad är anmälningspliktiga
Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och ska anmälas till bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar. Fyll i Anmälan om bassängbad m.m.

Använder du till exempel en badtunna eller pool för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du däremot bassängbad eller badtunna i en verksamhet som till exempel konferensanläggning, lägerverksamhet eller liknande så behöver en anmälan göras.

Smittskydd och personlig hygien
Många av oss tycker om att bada och det ger många positiva hälsoeffekter för människor i alla åldrar. Vad vi kanske inte tänker på är hur badvattnet och dess kvalité påverkas av oss. För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla badande tar ansvar för hygienen vid anläggningen.

Grunden för att förebygga hälsoproblem i ett bassängbad är att se till att ha en hög allmänhygienisk standard. I det fall badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalité som eftersträvas. De badande är också den största källan till föroreningar och mikroorganismer (bakterier, virus, svampar) i badvattnet. Det är därför nödvändigt att det finns ordentliga möjligheter att tvätta sig före badet.

Som badande är det därför viktigt att tänka på detta:

  • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder, gäller även små barn och blöjbarn.
  • Avlägsna allt smink, klocka och smycken.
  • Använd rena badkläder.
  • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
  • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du endast ska stå på kanten.
  • Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada i bassäng.

Egenkontroll
Då många personer vistas i bassängbad för allmänheten och då hygien är extra viktigt i dessa anläggningar så är det av stor vikt att den som driver anläggningen har bra kunskap om vilka risker som finns för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår (26 kap. 19 § Miljöbalken). Vidare måste all typ av badverksamhet kontrolleras rutinmässigt för att minimera risken för att badning ska medföra hälsorisker.

Den som driver ett bassängbad ska därför fortlöpande planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten, så kallad egenkontroll. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad finns beskrivet vad egenkontrollen bör innehålla. Läs även Skötsel av bassängbad – Information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Miljökontorets tillsyn
Miljökontoret utför återkommande tillsyn vid samtliga anmälningspliktiga bassängbad. Vid tillsynen görs en genomgång av lokaler, provtagningsresultat och skriftliga rutiner för verksamheten.

Synpunkter från allmänheten
Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen. Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se