Enskilda avlopp

I planlagda områden leder man avloppsvatten från hushåll och industri till reningsverk som sköts av det kommunala bolaget Åtvidabergs Vatten AB.

På landsbygden krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden innan man får släppa ut avloppsvatten. Hur avloppsvattnet ska renas innan det släpps ut till mark eller vattenområde framgår av Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten HVMFS 2016:17PDF, Små avloppsanläggningar - Handbok till allmänna rådPDF samt Bilagor till handboken - Små avloppsanläggningarPDF som finns tillgängliga på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Små avlopp och enskilda avlopp används ofta som synonymer. Enskilda avlopp är egentligen ett juridiskt begrepp som innebär att avloppet inte ägs av kommunens VA-huvudman, men har traditionellt använts om just små avlopp.

Syftet med att rena avloppsvattnet från partiklar och närsalter är att minimera påverkan på vårt grund- och ytvatten.

För prövning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Informationsbroschyrer:
Att anlägga eller förbättra enskilt avloppPDF.
Exempel på olika avloppsanordningarPDF.
Markundersökningar vid anläggande av enskilt avloppPDF.

Bättre miljö och dricksvatten med godkända avlopp
Det finns närmare en miljon små avlopp i Sverige. Upp till hälften har ingen godtagbar reningsanordning och utsläpp från små avlopp kan ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Dåliga små avlopp är en vanlig orsak till dåligt dricksvatten och utsläppen av fosfor och näringsämnen från dessa avlopp påverkar även hav, sjöar och vattendrag.

Om samtliga enskilda avlopp åtgärdas i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd bedöms utsläppen av fosfor minska med 280 ton per år. Det motsvarar cirka 15-100 tons minskning till havet.

Genom att göra något åt situationen med avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt kan vi tillsammans förbättra kvaliteten på dricksvattnet för enskilda brunnar, samt minska övergödningen av hav, sjöar och vattendrag.

Publicerad av: Ann-Sofie Westin   
Senast ändrad: 2018-04-23

Kontakt

Ann-Sofie Westin
Miljöinspektör
0120-831 45

Lydia Johlin
Miljöinspektör
0120-831 47

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se