Riksintressen

Mormorsgruvan

Mormorsgruvan

Gärdserums kyrka

Gärdserums kyrka

Åtvidaberg-Adelsnäs
Åtvidabergs bruksmiljö är av stort social- och industrihistoriskt intresse och har vuxit fram runt de medeltida gruvorna. 1700-talsbyggnader som Stora Stallet, magasin, kalkugn och kruthus är tillsammans med den medeltida Gamla kyrkan och den nygotiska kyrkan från 1880-talet bakgrunden till att Åtvidaberg räknas som riksintresse. Här ingår även Adelsnäs herrgård med sitt orangeri.
 
Uknadalen
Uknadalen speglar det samspel som fanns mellan bondesamhället och den tidiga industrin. Längs dalgången finns flera egenartade kulturmiljöer. Dessa är Forsaströms stång- och järnbruk med äldre bostadshus, magasin och vattenkvarn, Kvisterums Herrgård, Gärdserums nygotiska kyrka från 1850-talet samt Falerums samhälle med småskalig industriverksamhet längs Storån. Fornlämningar finns i området, till exempel en fornborg och gravfält. Detta visar på att dalgången var en viktig förhistorisk kommunikationsled. Uknadalen är även riksintresse för naturvården.

Långserums by
Långserums by är en oskiftad bymiljö. Byn har timmerhus som byggdes främst på 1750-talet och hundra år framåt. Längs med bygatan finns välbevarade ekonomibyggnader. Idag finns cirka 25 hus kvar. Den äldsta byggnaden är en loge från 1500-talet.

Mormorsgruvan
Att Mormorsgruvan finns med som riksintresse beror på dess gruvmiljöer med lämningar efter medeltida och senare tiders kopparbrytning. Det finns flera gruvor i området: huvudgruvan Mormorsgruvan, Haggruvan, Elzviksgruvan och Malmviksgruvan. Omfattade varphögar finns kvar och även en välbevarad bruksgata med bebyggelse från 1800-talet. På samma århundrade byggdes även Närstad gård. Det finns även våghus, lämningar efter stånggångar och "Fåfängans kanal", som ledde drivvatten fram till Malmviksgruvan.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-11-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se