Kulturmiljövård

Verksgatan.

Verksgatan, Åtvidaberg

Historiska lämningar


I Åtvidabergs kommun finns det gott om lämningar efter bergshantering men även en del äldre fornlämningar. Under medeltiden hittade man rika kopparfyndigheter och runt kopparverket uppstod ett brukssamhälle. Sedan slutet av 1700-talet är det Baroniet Adelswärd som har varit avgörande för utvecklingen till en industriort. Kommunen har ett rikt och varierat byggnadsbestånd, med bland annat herrgårdar, industrimiljöer och små byar.

Värdefulla naturmiljöer


Länstyrelsen i Östergötland har utformat ett kulturminnesvårdsprogram från 1982. De har sett ut värdefulla naturmiljöer i länet som särskilt bör uppmärksammas. I Åtvidaberg finns runt fyrtio miljöer, till exempel Adelsnäs, Borkhult, Göthult, Rösten, Salvedal och Åtvidabergs tätort. 

Riksintressen i Åtvidaberg


Ett område kan klassas som riksintresse. Det innebär att områdets kulturmiljö är unik eller har särskild betydelse för länet, landet eller internationellt sett. Inom områdena får inte åtgärder vidtas som påtagligt kan skada de angivna värdena. Områdena ska skyddas mot skadliga ingrepp. I Sverige finns cirka 1700 riksintressanta kulturmiljöområden. I Åtvidaberg finns fyra sådana områden. Det är en stor del av Åtvidabergs tätort tillsammans med Adelsnäs samt Uknadalen, Långserums by och Mormorsgruvan.

Kulturarvsplan


Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kulturaktörer i Åtvidaberg tagit fram ett förslag till Kulturarvsplan för Åtvidabergs kommun. Syftet med kulturarvsplanen är bland annat att uppmärksamma och utnyttja det lokala kulturarvet. Planen har koppling till det regionala kulturarvsprogram som Kulturarv Östergötland tagit fram och som in sin tur utgör en precisering av det regionala utvecklingsprogrammet för Östgötaregionen 2020.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-11-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se