Svenska samhällets krisberedskap

Sveriges krisberedskap syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och att upprätthålla förmågan för grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.


Alla har ett ansvar
Alla har vi ett ansvar för att samhället ska vara tryggt och säkert. Kommuner, landsting och myndigheter har ett ansvar för den egna verksamheten - i vardagen såväl som i kris. Det ansvaret gäller även för privata företag. Av den anledningen är det viktigt med samarbete mellan offentliga organisationer och privata aktörer, en så kallad privat/offentlig samverkan. Den enskilde medborgaren har också en viktigt roll i att själv ta ansvar för sin egen trygghet och säkerhet. Mer om hur du själv kan förbereda dig inför en kris eller extraoridnär händelse finner du under "Din beredskap."

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppgift att utveckla och stödja samhällets aktörer i att hantera olyckor och kriser på nationell nivå. Länsstyrelserna har ett ansvar att samordna arbetet med kriser och extraordinära händelser på regional nivå, där ingår bland annat att stödja kommuerna i deras arbete. Kommunerna ansvarar för krisberedskapen på lokal nivå.

Det svenska krishanteringssystemet bygger i huvudsak på följande två regelverk:

  • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
  • Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Beroende på händelse så finns även andra relevanta lagar som är viktiga att involvera i arbetet med krisberedskap, såsom Lagen om skydd mot olyckor, kommunallagen och socialtjänstlagen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-09-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se