Kommunens krisledningsorganisation

Vid omfattande händelser som inte kan hanteras i den egna verksamheten har kommunen en särskild krisledningsorganisation, en så kallad stab. Kommunen ska i första hand fungera i sin ordinarie organisation och verksamhet men när förstärkning vid en händelse behövs träder krisledningsstaben in.

Varje specifik händelse avgör när och om krisledningsorganisationen ska träda i kraft. Staben består består av kommundirektör, stabschef, säkerhetssamordnare, förvaltningschefer, informationschef och räddningschef. Beroende på vad som inträffat avgör vilka funktioner i staben som involveras och på vilket sätt.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden träder i kraft om händelsen är så pass allvarlig att kommunens krisledningsorganisation inte kan hantera händelsen med egna resurser. Krisledningsnämnden och dess ordförande är då högst ansvariga inom kommunen vid en extraordinär händelse.

Vad är extraordinär händelse?
Begreppet "extraordinär händelse" är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek kan till exempel vara en ordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samället som blir lidande. På samma sätt är det med elavbrott. Under den kalla årstiden kan elbortfall drabba hårdare än under sommaren. Allvarlig smitta, utsläpp av farliga ämnen och hot om våld och terrorism är fler exempel på vad som kan kallas extraordinär händelse.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer till kommunens växel och upplysningscentral vid extraordinär händelse är 0120-830 00.

Du kan även ringa 113 13 som är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi, större trafikolycka eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna upplysningar till 113 13.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17

Länkar

Räddningstjänsten Östra Götaland, rtog.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Msb.se

Din säkerhet, Dinsakerhet.se

Krisinformation, Krisinformation.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se