Översiktsplan

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Åtvidabergs kommun. Planen tar sikte på hur kommunen ska se ut de kommande decennierna och här på hemsidan kan du följa arbetet och ta del av vad som händer.


Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan (ÖP) är ett dokument som visar på kommunens framtida utveckling med särskilt fokus på användning av mark och vatten. Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som ligger till grund för detaljplanering och bygglov. Exempel på frågor som behandlas är bebyggelse av nya bostäder, kommunikationer och naturområden.

Varför just nu?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan och den ska ses över minst en gång per mandatperiod. Med jämna mellanrum tas också en helt ny översiktsplan fram, när förutsättningarna ändrats så pass mycket att det behövs ett helt nytt dokument. Det är det arbetet som pågår just nu i Åtvidabergs kommun.

Möjlighet till påverkan

Planförslaget var ute på samråd hösten 2016. Under samrådet hade alla kommuninvånare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Nu har kommunen arbetat med att sammanställa och besvara inkomna synpunkter och ett nytt förslag ligger ute på utställning från 18 september till den 20 november 2017.

Lämna synpunkter senast 20 november till postadress:
Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 Åtvidaberg.

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post: kommun@atvidaberg.se
Vänligen märk kuvert och skrivelse med diarienummer KS2013-00641 samt ange namn och kontaktuppgifter.

Översiktsplanen beräknas antas i kommunfullmäktige våren 2018.

Publicerad av: Martin Trpkovski   
Senast ändrad: 2017-09-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se