Aktuella planer

SAMRÅD

Detaljplan för Sandtaget

Planområdet omfattar cirka 3 hektar mark och är kommunalt. I området finns bland annat en förskola, en öppen yta efter sandtäkt, och ett mindre naturområde. Idag används det kvarvarande täktområdet för spontanidrott och kan upplevas som en otrygg plats under kvällen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse där ny bebyggelse ska harmoniseras med befintlig bebyggelse, samt att modernisera otidsenliga planbestämmelser. Det råder brist på byggbara tomter inom Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning och tillväxt.

Samrådet avslutades 13 april 2018, och nästa skede, granskning förbereds.

Samrådshandlingar för området:
Plankarta med bestämmelserPDF
PlanbeskrivningPDF

GRANSKNING

Utvidgning av Kvarteret Loket

Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Kalkugnsvägen. Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter i direkt anslutning till Kalkugnsvägen och riksväg 35. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning.

Granskningen avslutades 13 april 2018, och nästa skede, antagande förbereds.

Granskningshandlingar för området:
Plankarta med bestämmelserPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Kamrer Nilssons park
Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Jan Carls väg. Det aktuella planområdet innefattar ett kommunalt naturområde i direkt anslutning till Jan Carls väg. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning strider inte mot översiktsplanen.

Granskningen avslutades den 2 januari 2018 och nästa skede, antagande förbereds. Planhandlingar från granskningsskedet:
PlankartaPDF
Planbeskrivning
PDF
SamrådsredogörelsePDF

Blidsäter 1:27 m.fl (Käringtrötteberget)
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder i form av enfamiljshus avsedda för permanentboende. Planen medger plats för maximalt elva nya fastigheter med en minsta tomtstorlek på 1000 m². Planen syftar till att utveckla Björsäters tätort i linje med kommunens mål om landsbygdsutveckling och allmänna mål om tillväxt.

Initiativtagare till detaljplanen är Björsäters byalag som har bildat en arbetsgrupp vid namn Etableringsgruppen med syfte att främja en ökad inflyttning till Björsäter. Etableringsgruppen har föreslagit utbyggnaden av aktuellt planområde på Käringtrötteberget för att kunna erbjuda tomter i attraktiva lägen. Området är utvalt bland annat med hänsyn till att en exploatering av tomterna inte i påverkar arrenden av jordbruksmark eller inverkar menligt på skogsdrift och skogsbestånd.

Granskningen avslutades den 25 januari 2016 och nästa skede, antagandet, förbereds. Planhandlingar från granskningsskedet:
SamrådsredogörelsePDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
Gestaltningsprogram (ny bebyggelse)PDF
Skötselplan (naturmiljön)PDF


PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT 2016-2018

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap.
Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Basthagsvägens förlängning
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-20 §119 om att anta detaljplanen för Basthagvägens förlängning har vunnit laga kraft 2018-04-09.  
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Telefon 2
Kommunstyrelses beslut 2017-03-01 §25 om att anta detaljplanen för Telefon 2 har vunnit laga kraft 2017-04-12.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Järnvägen 5 (Centrumgallerian)
Kommunfullmäktges beslut 2016-06-15 §79 om att anta detaljplanen för Järnvägen 5 (Centrumgallerian) har vunnit laga kraft 2016-07-08.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa/B-fabriken)
Kommunfullmäktges beslut 2016-05-25 §60 om att anta detaljplanen för del av
Åtvidaberg 6:79 (Åssa/B-fabriken) har vunnit laga kraft 2016-06-30.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Kopparverket 5 (Kvarnen)
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-02 §45 om att anta detaljplanen för Kopparverket 5 (Kvarnen) har vunnit laga kraft 2016-04-07.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Text

Publicerad av: Mari Solbrekken   
Senast ändrad: 2018-04-25

Kontakt

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Väntande planarbeten

Grebo (Norrby):

Kommunen har förvärvat mark i Grebo (Norrby) och avser att ta fram nya tomter i anslutning till Ärlången. Den som vill ta del av hur planarbetet fortskrider kan skriva upp sig på kommunens intresselista. Vid intresse kontakta Mari Solbrekken

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se