Samhällsplanering

Vy över 1950-talets Facetten (bild från Brukskultur Åtvidaberg).

Samhällsplanering handlar om utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö och berör alla som besöker, bor och verkar i Åtvidaberg. Som kommuninvånare har du möjlighet att påverka planeringen.

Kommunen ansvarar för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden.
För att göra det använder sig kommunen av olika typer av planer: översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen inbegriper hela kommunen och blickar 15-30 år framåt i tiden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett viktigt strategiskt dokument som lägger grunden för fortsatt planering. Läs om arbetet som pågår just nu med att ta fram en ny översiktsplan för Åtvidabergs kommun.

Detaljplan

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller hela stadsdelar. Planen bestämmer i detalj hur marken får användas, var det får finnas bebyggelse och hur byggnaderna får se ut. Detaljplanen ligger till grund för bygglov och ger markägaren rätt att bygga enligt planen under den tid som planen gäller (5-15 år). Läs mer om detaljplanering.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är också en juridiskt bindande handling men har inte samma detaljeringsgrad som detaljplanen. Områdesbestämmelser reglerar enbart ett fåtal frågor och används främst för att säkerställa översiktsplanens syfte inom ett begränsat område som saknar detaljplan.

Publicerad av: Martin Trpkovski   
Senast ändrad: 2018-03-01

Kontakt

Pia Hjertström 
Bygglovhandläggare
0120-831 61
bygglovskontoret@atvidaberg.se

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Webtjänst

Använd kommunens externa webkarta för att se vilken detaljplan som gäller för din fastighet.


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se