Bostadsanpassning

Du som drabbats av en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din permanentbostad.

Syftet med bostadsanpassningen är att underlätta din vardag. Åtgärder som kan vara aktuella inomhus är exempelvis borttagning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, breddning av dörrar samt installation av hissanordning, spisvakt eller särskild belysning. Har du badkar idag kan byte till dusch bekostas. Åtgärder som kan vara aktuella utomhus är exempelvis montering av ramp, räcken eller hissanordning.

Ansökan

Vem kan ansöka om bidraget?
Du som äger din egen bostad eller har hyres- eller bostadsrätt för permanent bruk kan få bidrag till bostadsanpassning. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag. Om bostaden hyrs i andra hand lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Vad lämnas bidrag till?
Bidrag lämnas enbart om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för den funktionshindrade. Bidrag lämnas för bostadens fasta funktioner. Fasta funktioner är sådana som man normalt inte tar med sig vid en flytt, exempelvis kök och badrum. I undantagsfall kan bidrag lämnas till åtgärder som hänger samman med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Vad är inte bidragsberättigat?
Bidrag lämnas inte till åtgärder som är nödvändiga av andra orsaker än funktionshindret, exempelvis underhållsåtgärder. Vid köp eller byte till ny bostad gäller speciella regler för bostadsanpassning. Det krävs särskilda skäl för bostadsbidraget om man väljer en ny bostad som kräver anpassning. Vid nybyggnation ska huset funktionsanpassas utan stöd av bidrag.

Handläggning och beslut

En handläggare på kommunen utreder din ansökan och bedömer ditt behov. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag för. Om beslutet blir att du inte kan få bidraget du ansökt om, så får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Till ansökan bifogas ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att anpassningen är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den funktionsnedsatte.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-02-07

Kontakt

Arbetsterapeut hemsjukvården
Telefon 070-291 21 59
Telefontid måndag till fredag 8.00-9.00

Länkar

E-tjänster och blanketter

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Skriv ut blanketten och skicka till: Byggkontoret, box 206, 597 25 Åtvidaberg.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se