Elevledda utvecklingssamtal

Processen kring skolans utvecklingssamtal är inte något som sker endast en gång per termin, vid själva samtalet, utan det är en process som löper genom hela läsåret.

Syftet

Syftet är att synliggöra för eleven vilka kunskaper och färdigheter den har tillägnat sig samt sätta upp mål för det fortsatta arbetet och strategier för att nå målen. Föräldrarna ska också få information om elevens kunskaps utveckling.

För att detta ska kunna förverkligas krävs det att eleven görs delaktig i processen.

Processen

Kort kan man beskriva processen över året på följande sätt:

Mot slutet av en termin utvärderar lärarna terminen tillsammans med eleverna. Vilka mål har vi arbetat emot? Vad har vi uppnått?

Eleverna utvärderar sitt lärande under lärarens ledning och dokumenterar sina reflektioner på Infomentor. Infomentor är en lärplattform för betyg, klasslistor, IUP och närvaro mm. Läraren går in på Infomentor och skriver ett skriftligt omdöme kring varje elevs kunskapsutveckling i varje ämne. Läraren i ett ämne kan också i Infomentor ange ett förslag på utvecklingsmål i en framtida IUP.

I samband med terminsstart går man tillbaka till sina anteckningar och friskar upp minnet. Eleverna diskuterar sina mål med lärarna och övar på att beskriva vad man lärt sig och vilka mål man ska sträva mot under kommande termin.

Efter 2-4 veckor sker utvecklingssamtalen. Dessa sker samtidigt i de olika arbetslagen för att man som förälder ska kunna få prata med alla undervisande lärare i laget. Vi använder oss av vår vackra matsal där flera samtal pågår samtidigt. Eleverna håller i första delen där kunskapsutvecklingen beskrivs, läraren finns tillhands men deltar aktivt mot slutet då målen för terminen och strategierna för att nå målen ska formuleras.

Utvecklingssamtalen ska var framåtsyftande och en positiv händelse för elev och föräldrar där elevens kunskapsutveckling och framsteg i skolan manifesteras.

Elevens IUP finns dokumenterad i Infomentor och både lärare, elev och förälder har tillgång till dokumentet i Infomentor. Efter utvecklingssamtalet är det viktigt att hålla de mål som eleverna satt upp levande i vardagen. Detta kan ske genom t.ex. ringsamtal i klassrummet, där eleverna får berätta om sina mål och sina strävanden för att nå dem.

Mot slutet av terminen startar processen om igen. 

Publicerad av: Sara Algulin   
Senast ändrad: 2017-06-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se