Renhållningsordning för Åtvidabergs kommun

Alla kommuner ska enligt miljöbalkens bestämmelser ha en aktuell renhållningsordning

Renhållningsordningen består av två delar.

FöreskrifternaPDF innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Här finns bland annat bestämmelser om hämtningsintervall, hämtningsområden och sortering av avfall. Föreskrifterna innehåller även förutsättningar för kompostering och bestämmelser om prövning av undantag från föreskrifterna som gemensam avfallsbehållare och uppehåll i hämtning.

Gällande föreskrifter fastställdes av kommunfullmäktige 2013-12-18, § 126.

AvfallsplanenPDF beskriver den nuvarande och den planerade framtida avfallshanteringen i kommunen. I avfallsplanen presenteras lokala mål och åtgärder för insamling och behandling av avfall samt hur avfallets mängd och farlighet ska minskas.
 
Gällande avfallsplan (2012-2016) antogs av kommunfullmäktige 2011-12-14, § 167

Kort innebär avfallsplanen följande om den genomförs:

  • Källsortering och separat omhändertagande av matavfall
  • Bättre kunskap om källsorteringsgraden som underlag för fortsatt avfallsarbete
  • Bättre möjligheter för hushållen att lämna farligt avfall och smått el-avfall
  • Engagemang för återanvändning
  • Kunskap om och åtgärder vid behov av gamla nedlagda avfallsupplag
  • Avfallshanteringen tydliggörs i samhällsplaneringen
  • Kommunens egna verksamheter föregår med goda exempel
  • Bättre information om avfallshanteringen i kommunen
Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-05-03

Kontakt

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
070-218 57 08
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Ny avfallsplan ute på samråd

Läs mer

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se