Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer på företag eller i andra verksamheter.  I detta kan man även räkna in bygg- och rivningsavfall.

Observera! Avfall från företag och verksamheter som är jämförligt med sådant avfall som kommer från hushåll räknas som hushållsavfall och får endast transporteras av kommunens entreprenör. Till hushållsavfall räknas till exempel avfall från kontor och personalmatsalar, matavfall från butiker och restauranger med mera. För sådant avfall måste man ha ett renhållningsabonnemang hos kommunen.
 
Kommunen har inget ansvar för insamling och behandling av verksamhetsavfallet utöver att det ska ingå som en del i kommunens övergripande avfallsplan. Man anlitar valfri entreprenör med erforderliga tillstånd för avfallshantering.
 
Visst verksamhetsavfall kan dock mot avgift lämnas på Korshults avfallsanläggning. Det gäller utsorterat trä, utsorterat brännbart avfall, utsorterad betong och tegel samt blandat avfall i det fall inte sortering varit möjligt. Avfallet vägs in vid infarten till avfallsanläggningen.
 
För verksamhetsutövare med en mindre mängd avfall under året finns möjlighet att få ett kort som man drar och därmed köper en kupong á 250 exklusive moms per besök. Kort lämnas ut på kontoret i Korshult. Varje kupong berättigar till att vid ett och samma tillfälle lämna en sådan mängd avfall som motsvarar vad som ryms på en ordinär släpvagn till personbil under förutsättning att avfallet sorteras i rätt fraktion på återvinningscentralen.
 
Läs mer om mottagningsavgifter och återvinningscentralen genom att klicka till höger i menyn.
 
Observera! Miljöstationen på Korshults återvinningscentral är endast är avsedd för farligt avfall som uppkommer i hushållen. Företag och andra verksamheter får inte lämna sitt farliga avfall vid Korshult, med undantag av mindre mängder av sådant elavfall som omfattas av producentansvar.    

Den som producerar verksamhetsavfall är skyldig att sortera sitt avfall vid källan. Bland annat gäller att avfallet ska sorteras med hänsyn till producentansvaret. Brännbart avfall måste förvaras och transporteras skiljt från annat avfall. Undantag från att källsortera finns endast för bygg- och rivningsavfall i de fall tillgängligt utrymme är otillräckligt eller det i övrigt inte är möjligt att sortera på plats.Avfall får yrkesmässigt endast transporteras av den som har länsstyrelsens tillstånd. Dock räcker det med anmälan till länsstyrelsen i de fall transport endast sker av en eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning då var och en av dem består av ett material eller av avfall som uppkommit i egen verksamhet. Undantag från såväl tillstånds- som anmälningsplikt är transport av avfall för återanvändning (t ex drickabackar, klädinsamling) eller transport av enbart avfall från egen verksamhet och mängden understiger 10 ton eller50 m3per år. Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har erforderliga tillstånd för transporten. För farligt avfall gäller särskilda regler.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
070-218 57 08
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Läs mer

Läs om mottagningsavgifter på Korshults återvinningscentral

Länkar

Relaterad information
El-Elkretsen
El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se