Aktuella planer

SAMRÅD

Detaljplan för Sandtaget

Planområdet omfattar cirka 3 hektar mark och är kommunalt. I området finns bland annat en förskola, en öppen yta efter sandtäkt, och ett mindre naturområde. Idag används det kvarvarande täktområdet för spontanidrott och kan upplevas som en otrygg plats under kvällen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse där ny bebyggelse ska harmoniseras med befintlig bebyggelse, samt att modernisera otidsenliga planbestämmelser. Det råder brist på byggbara tomter inom Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning och tillväxt.

Samrådet pågår mellan 23 mars 2018 – 13 april 2018.
Planhandlingar för området:
Plankarta med bestämmelserPDF
PlanbeskrivningPDF

Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan.
Synpunkter lämnas skriftligen senast den 13 april 2018 till:

Åtvidabergs kommun,
Box 206,
597 25 Åtvidaberg.

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post: kommun@atvidaberg.se.
Vänligen ange diarienummer 2017-00244 i skrivelsen.

GRANSKNING

Utvidgning av Kvarteret Loket

Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Kalkugnsvägen. Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter i direkt anslutning till Kalkugnsvägen och riksväg 35. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning.

Granskningen pågår mellan 23 mars – 13 april 2018.
Planhandlingar för området:
Plankarta med bestämmelserPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Vänligen observera att den som inte framfört sina skriftliga synpunkter innan granskningstidens utgång kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut om att anta planen.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 13 april 2018 till: 

Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post: kommun@atvidaberg.se.
Vänligen ange diarienummer 2017-00243 i skrivelsen.

 

Kamrer Nilssons park
Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Jan Carls väg. Det aktuella planområdet innefattar ett kommunalt naturområde i direkt anslutning till Jan Carls väg. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning strider inte mot översiktsplanen.

Granskningen avslutades den 2 januari 2018 och nästa skede, antagande förbereds. Planhandlingar från granskningsskedet:
PlankartaPDF
Planbeskrivning
PDF
SamrådsredogörelsePDF

Blidsäter 1:27 m.fl (Käringtrötteberget)
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder i form av enfamiljshus avsedda för permanentboende. Planen medger plats för maximalt elva nya fastigheter med en minsta tomtstorlek på 1000 m². Planen syftar till att utveckla Björsäters tätort i linje med kommunens mål om landsbygdsutveckling och allmänna mål om tillväxt.

Initiativtagare till detaljplanen är Björsäters byalag som har bildat en arbetsgrupp vid namn Etableringsgruppen med syfte att främja en ökad inflyttning till Björsäter. Etableringsgruppen har föreslagit utbyggnaden av aktuellt planområde på Käringtrötteberget för att kunna erbjuda tomter i attraktiva lägen. Området är utvalt bland annat med hänsyn till att en exploatering av tomterna inte i påverkar arrenden av jordbruksmark eller inverkar menligt på skogsdrift och skogsbestånd.

Granskningen avslutades den 25 januari 2016 och nästa skede, antagandet, förbereds. Planhandlingar från granskningsskedet:
SamrådsredogörelsePDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
Gestaltningsprogram (ny bebyggelse)PDF
Skötselplan (naturmiljön)PDF

ANTAGNA PLANER

Basthagsvägens förlängning
Kommunen har den 20 december 2017 § 119PDF antagit detaljplanen för Basthagvägens förlängning. Antagande handlingar:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga i brev ställt till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Beslutet får endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstiden framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. I brevet ska ärendets diarienummer anges samt anledningen till överklagandet. Underteckna brevet med namnteckning samt ange kontaktuppgifter. Överklagandet skickas till: Åtvidabergs kommun, box 206, 597 25 Åtvidaberg.
Överklagandet kan även skickas via e-post: kommun@atvidaberg.se.

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till domstolen för prövning. Överklagandet måste ha inkommit till kommunen senast den 25 januari 2018. Om inget överklagande inkommer vinner beslutet laga kraft och planen blir en juridisk handling.

PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT 2016-2017

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap.
Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Telefon 2
Kommunstyrelses beslut 2017-03-01 §25 om att anta detaljplanen för Telefon 2 har vunnit laga kraft 2017-04-12.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Järnvägen 5 (Centrumgallerian)
Kommunfullmäktges beslut 2016-06-15 §79 om att anta detaljplanen för Järnvägen 5 (Centrumgallerian) har vunnit laga kraft 2016-07-08.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa/B-fabriken)
Kommunfullmäktges beslut 2016-05-25 §60 om att anta detaljplanen för del av
Åtvidaberg 6:79 (Åssa/B-fabriken) har vunnit laga kraft 2016-06-30.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Kopparverket 5 (Kvarnen)
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-02 §45 om att anta detaljplanen för Kopparverket 5 (Kvarnen) har vunnit laga kraft 2016-04-07.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Text

Publicerad av: Mari Solbrekken   
Senast ändrad: 2018-03-22

Kontakt

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Väntande planarbeten

Åtvidaberg 6:5 (Tobbas gatukök)
Kyrkängsområdet, Björsäter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se