Aktuella planer

SAMRÅD

Kv. Loket
Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Kalkugnsvägen. Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter i direkt anslutning till Kalkugnsvägen och riksväg 35. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning.

Samrådet avslutade den 3 november 2017 och nästa skede, granskning förbereds.
Planhandlingar från samrådsskedet:
Plankarta
PDF
PlanbeskrivningPDF

GRANSKNING

Kamrer Nilssons park
Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan vid Jan Carls väg. Det aktuella planområdet innefattar ett kommunalt naturområde i direkt anslutning till Jan Carls väg. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning strider inte mot översiktsplanen.

Granskningen pågår mellan den 12 januari 2017 - 2 januari 2018.
Planhandlingar för granskningen:
PlankartaPDF
Planbeskrivning
PDF
SamrådsredogörelsePDF

Granskningen är ytterliggare ett tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Detaljplanen handläggs i enlighet med reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900). Synpunkter lämnas skriftligen senast den 2 januari 2018.

Synpunkter skickas per post till:
Åtvidabergs kommun
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post kommun@atvidaberg.se
Vänligen ange diarienummer 2017-00389 i skrivelsen.

Basthagsvägens förlängning
Kommunen har initierat framtagandet av en ny detaljplan i Basthagen. Det aktuella planområdet innefattar ett kommunalt naturområde i direkt anslutning till befintlig bebyggelse på Basthags-/Entitevägen. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för kompletterande bostadsbebyggelse eftersom det råder brist på byggbara tomter i Åtvidabergs tätort. Planen går i linje med kommunens vision om förtätning och strider inte mot översiktsplanen.

Granskningen avslutades den 12 september 2017 och nästa skede, antagande förbereds. Planhandlingar från granskningsskedet:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Blidsäter 1:27 m.fl (Käringtrötteberget)
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder i form av enfamiljshus avsedda för permanentboende. Planen medger plats för maximalt elva nya fastigheter med en minsta tomtstorlek på 1000 m². Planen syftar till att utveckla Björsäters tätort i linje med kommunens mål om landsbygdsutveckling och allmänna mål om tillväxt.

Initiativtagare till detaljplanen är Björsäters byalag som har bildat en arbetsgrupp vid namn Etableringsgruppen med syfte att främja en ökad inflyttning till Björsäter. Etableringsgruppen har föreslagit utbyggnaden av aktuellt planområde på Käringtrötteberget för att kunna erbjuda tomter i attraktiva lägen. Området är utvalt bland annat med hänsyn till att en exploatering av tomterna inte i påverkar arrenden av jordbruksmark eller inverkar menligt på skogsdrift och skogsbestånd.

Granskningen avslutades den 25 januari 2016 och nästa skede, antagandet, förbereds. Planhandlingar från granskningsskedet:
SamrådsredogörelsePDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
Gestaltningsprogram (ny bebyggelse)PDF
Skötselplan (naturmiljön)PDF

ANTAGNA PLANER

-

PLANER SOM VUNNIT LAGA KRAFT 2016-2017

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap.
Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Telefon 2
Kommunstyrelses beslut 2017-03-01 §25 om att anta detaljplanen för Telefon 2 har vunnit laga kraft 2017-04-12.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Järnvägen 5 (Centrumgallerian)
Kommunfullmäktges beslut 2016-06-15 §79 om att anta detaljplanen för Järnvägen 5 (Centrumgallerian) har vunnit laga kraft 2016-07-08.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Del av Åtvidaberg 6:79 (Åssa/B-fabriken)
Kommunfullmäktges beslut 2016-05-25 §60 om att anta detaljplanen för del av
Åtvidaberg 6:79 (Åssa/B-fabriken) har vunnit laga kraft 2016-06-30.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Kopparverket 5 (Kvarnen)
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-02 §45 om att anta detaljplanen för Kopparverket 5 (Kvarnen) har vunnit laga kraft 2016-04-07.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Publicerad av: Martin Trpkovski   
Senast ändrad: 2017-12-11

Kontakt

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se

Martin Trpkovski
Planarkitekt
0120-830 15
martin.trpkovski@atvidaberg.se

Väntande planarbeten

Sandtaget, Åtvidaberg Åtvidaberg 6:5 (Tobbas gatukök)
Kyrkängsområdet, Björsäter

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se